همراه و همگام با آهنگ ها

متن ها

حرف ها

حرکت ها

همراه با یه سردرد شدید ، با یه کام از زندگی خا تری...


- حاصل ا ین درگیری قلب و مغز من یه اشتباه خوب بود (خوب)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- با این رخ بی نقاب ، با این زبون سرخ و سرِ سبز میگم باز که یه یاغی ام ولی ببین که خوشحالم من (ساز)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- ولی این مهمه کی رفتنیه کی موندنی ، کی تو حاشیه س ، کی تو متن ، کی یه جرقه س واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی (لمس)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- (نقش)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- باورم کن ، کافیه بری تو فکر ، تو سکوت ، تا ساخته شم از نو (نگاه)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- (جنگ)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- تو توی این اتاقی یا این اتاق تو ذهن من ، من اشتباه ولی ی نکرده این اشتباهو مثل من (تکرار)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- برگرد ، برگرد ، ببین برگرد ، من یه یو میخوام باهاش بجنگم ، تو میتونی اونی باشی که این بیماریو درک کرد (نیاز)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- (زخم)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- من یه فکرم ، نه فقط یه خواننده ، فرزند امروزم از جنس اینده ، تو نمیخواد مشکلو بگی ، من خود اون مشکل لعنتیم که دهن وا کرده (ریشه)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- صداتو ول کن ، کی میخونه بام ، به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن ، واسه رخ دادن (ممکن)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- (مرداب)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- رفتم و میرم باز ، هرچند خسته و داغون شده پام ، هرچند از این دویدن ابدی تو این جاده ی بی فرجام ، حالم به هم میخوره (سوز)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- رد شدم رفتم ، از اونا که پی جنجالن ، از این زندگی سقوط ، سقوط کردی ، سقوط ، سقوط کرد (برش)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- (صلح)

+ زنده باد اشتباه خوب من


- من وقتی دیدم یه سیب افتاده زمین ، عه ی اسمونو کشف نه جاذبه ی زمین (اشتباه)

+ زنده باد اشتباه خوب من


بهرام نورایی - اشتباه خوب :)