روز مرگی
چه کلمه ی افسرده ای
چه کلمه ی بدی ... آخه روز مرگی هم شد واژه

"دل زنده گی" خوبه
اصلا با این کلمه آدم شارژ میشه

من دل زنده گی رو به روزمرگی ترجیح میدم

فقط کافیه دیدمون رو به وقایع عوض کنیم
تا در هر روز ... دل زنده گی رو تجربه کنیم ... نه روز مرگی رو

+ البته به لطف خدا