آینه کاری روی دیوار


با عبور جریان از هادی، دمای آینه کاری روی دیوار بالا می رود و شبنم های ریز تشکیل شده روی سطح هادی ها که در وضعیت مه و مرطوب تشکیل می شوند، تبخیر می شود و در نتیجه، آینه کاری روی دیوار سطح، کاهش می یابد و ولتاژ کرونا افزایش می یابد.


 


آینه کاری


 


1) عوامل مربوط به فرسودگی آینه کاری


2) عوامل آینه کاری


الف ( و شکل موج منبع تغذیه: تلفات کرونا مستقیما به بستگی دارد.

آینه کاری منزلآینه کاری مدرن

هارمونیک های بالا, جریان کرونا و تلفات را به طور قابل توجهی افزایش می دهند. شکل موج


ولتاژ تغذیه نیز اثر مشابهی روی تلفات ویترای روی شیشه دارد


ب( شدت میدان اطراف هادی:تلفات کرونا به مقدار شیشه ویترای و یا شدت میدان الکتریکی اطرف هادی


بستگی دارد


3) عوامل جوی:چگالی هوا، وضع بارش, گرد وخاک, بارش شیشه تزئینی و آینه تزئینی  , تگرگ و...


بیشترین تلفات کرونا طی ریزش نم نم باران مشاهده می شود. شدت باران و ابعاد قطرات, اثر زیادی


روی مقدار تلفات می گذارند. این اثرات برای هادی های با قطر بزرگتر بیشتر است؛ چون در هادی های


با قطر کوچک ممکن است قطرات باران خیلی کوچک نباشند که بتوانند روی سطح بنشینند. گرد وغبار


هم به دلایل مشابه می تواند باعث تلفات کرونا شود.


4) عوامل مربوط به آینه تایل و آینه آنتیک:


الف(قطر هادی: با افزایش قطر, شدت میدان درسطح هادی کاهش یافته و تلفات کاهش می یابد.


بنابراین, احتمال افزایش تلفات کرونا با افزایش اندازه هادی, مستقیما با شرایط سطحی هادی مرتبط


است.


ب(تعداد هادی ها در هر فاز: با افزایش تعداد شیشه دکوراتیو  و یا آینه دکوراتیو ها در هر فازچگالی بار سطحی ودر نتیجه شدت


میدان روی سطح کاهش یافته و بالطبع کرونا و تلفات آن کاهش می یابد.


ج( وضعیت سطحی هادی ها: هادی ها در اوضاع جوی, بدون پوشش هستند و در نتیجه, سطح هادی,


خاک و آلودگی را در خود نگه می دارد. ناهمواری های سطح هادی, دلیل اصلی زود رسیدن به ولتاژ


ش ت بحرانی خواهند بود.


[google_map src=""]


?آینه کاری روی دیوار?‎