زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید 


ورنه بر مزارش اب پاشیدن چه سود؟


گر نپرسی حال من تا زنده ام 


گریه و زاری نالیدن چه سود ؟


زنده را در زندگی قدرش بدان


سمگ مرمر روی قبرم وا نهادت ها چه سود؟


#گذر زمان