برخورد وانت مزدا با عابر پیاده در روستای مزرج شهرستان قوچان , عابر ۵۷ساله را به کام کشاند.

ادامه مطلب