نمایندگان مجلس شورای ی با یک فوریت لایحه ت برای ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت د.

ادامه مطلب