در پی برگزاری انتخابات هیات رئیسه فرا یون توسعه شرق کشور، با اکثریت آرا رضا شیران اسانی مردم مشهد و کلات به عنوان رئیس فرا یون انتخاب شد.

ادامه مطلب