وقوع کودتا توسط ، ب در ترکیه، ای آنکارا و استانبول را دچار تنش کرد، و حدود 190 نفر را کشت.

ادامه مطلب