کارشناس واحد قرنطینه شبکه دامپزشکی قوچان از ترانزیت 58 محموله دام و طیور زنده از پایانه مرزی باجگیران به خارج از کشور خبر داد.

ادامه مطلب