اسان رضوی دارای چهار هزار و 884 تار بافت فرسوده است و به رغم گذشت افزون بر دو دهه از آغاز نوسازی و ساماندهی این بافت، روند بازسازی محسوس و قابل قبول نیست.

ادامه مطلب