عضو هیئت مدیره شورای ی کار کشور گفت: کارگران واحد دوچرخه سازی آ از کارفرمایان خود ۱۶ ماه حقوق و مزایا مطالبه دارند.

ادامه مطلب