این هفته شهرستان ماهنشان به ت حجت ال و المسلمین زاهدی پور شهرستان اقامه شد.