تو زندگیم بد باختم اما هنوز زنده ام........هرجوری بوده ساختم اما هنوز زنده ام

آتش زندگی مرا به سوی خود کشید و من....سوختم و گداختم اما هنوز زنده ام

بین تمام سازها سهم من این بوده و بس......آهنگ غم نواختم اما هنوز زنده ام

به فکر زجر دادنی به فکرکشتن منی........خوب تو را شناختم اما هنوز زنده ام

مثل یه گرگ میدری،منم شکار بی دفاع....مثل یه اسب تاختم اما هنوز زنده ام

تو شطرنج زندگیمون شاه و با توء....فکر میکنی که باختم، اما هنوز زنده ام