فلسفه برند باید هم‌زمان با جایگاه سازی، طراحی و تدوین شود. جایگاه سازی برند، حاصل مطالعه و بررسی دقیق برند با بهره‌گیری از فعالیت‌های ارزی آن است. فلسفه برند می‌تواند از آموخته‌های برگرفته از فعالیت‌های جایگاه سازی بهره‌مند شود؛ اما درعین‌حال نیازمند بررسی بیشتر در سطوح درون‌سازمانی است تا واکنش‌های کارکنان و شرکای بازاری  سازمان نسبت به عبارت فلسفه برند شناسایی شود. بخشی از مطالعه‌ی درون‌سازمانی، شامل شناسایی شیوه‌های مختلف تأثیرگذاری هر یک از کارکنان بر ارزش ویژه‌ی برند، سهم هر واحد در تأثیرگذاری مثبت بر سرنوشت برند و میزان پذیرش و واکنش‌های سطوح مختلف سازمان نسبت به فلسفه برند است.

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]