stp  یک ابزار برای برنامه ریزی استراتژیک بازاری محسوب می گردد که نقل از کاتلر بخش موثر ی از بازاری بمنظور توسعه بازار است . بهر حال در زیر اشاراتی خلاصه به سه اصل این مدل می گردد:

1- بخش بندی بندی بازار segmentation : 

بخش بندی بازار از حیثمتغییرهای  جغرافیا، دموگرافیکی ریال روان شناختی و رفتار شناختی مشتریان 

2- هدف گیری targeting : 

انتخاب بخش  یا بخش های مورد نظر و یا انتخاب بازار هدف 

3- جایگاه ی positioning : 

ایجاد مزیت در لایه های بازار مورد  هدف 

پیشنهاد می کنم تا برای درک بهتر از موضوع ادامه مطلب را بخوانید . 

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]