اخیرا یکی از شرکتها ، نظر مرا درباره محصول جدید شان پرسید و من هم گفتم روغن موتور می خواهید بیاورید ؟ ( در حالی که محصول آنها در صنعت غذا است) و ادامه دادم ، طراحتان راعوض کردید؟ گفت بله !!! و از من پرسید از کجا متوجه شدی ؟!؟

عمدتا در شرکت های متوسط و کوچک متولی این حوزه فعالیت  معمولا مالک  شرکت  با طراحان پیمانکار و یا طراح مستخدم شرکت و یا مسئول تامین مواد اولیه و یا مسئول بازاری و یا مسئول مالی و  گاها تحصلیدار شرکت و ... که بعد از مدتی نیز با کلید واژه هایی آشنا می شوند و برای اینکه خود را مطلع نشان بدهند آنها را بیان می کنند.   

طراح یک پیمانکار جدید است و درخواستی دریافت کرده و کار جدیدی ارائه داده و یا یک طراح جدید استخدام شرکت شده بعنوان مسئول برند و یا اینکه مسئول تامین مواد اولیه که  نظر دهی راجع به طرح می دهند که عموما پذیرش و قبولی یک طرح برای رفتن به چاپ و ... زیبایی طرح بر حسب سلیقه هر یک افراد متنفذ  می باشد و بودجه آن .

با هریک از آنها هم که صحبت می کنیم با ارائه یک سری کلید واژه ها و اینکه مردم عموما متوجه نمی شوند و امثالهم خود را مطلع و رویه کاریشان هم توجیه کنند .

اما آیا مدیریت برند یعنی نقاشی بازی؟