می دونید یه نماد شهید زنده است چیه؟

اینکه من هر حرفی رو تو شورای گروه می گم همه مخالفت می کنن. وقتی می گم  شهید ع. اینکار رو  می همه موافقت می کنن و انجام.

راستش تا تحقق اه شهید ع. اینجا خیلی راه داریم. اما من زور خودمو می زنم.

خوب حالا کی زنده است؟

البته زنده بودن شهید بعدهای دیگری هم دارن.