اومده میگه اصلا این بیخود کرده که میگه زنها را نباید زنده بگور کرد. این ی که اینطور بعدش میخواد دست زن رو ببنده و پسرهای خودش رو به رخ زن ها بکشه، اشکال قبل از اومدنش چی بود که حالا هنرش رو در زنده بگور ن زن ها میدونه؟!

زنده بگور میکردین دیگه؛ یک بچه 6 ماهه زنده بگور بشه بهتر نیست که آینده اون در عوض تو گور باشه؟!

هنر شماها تو هانو هین تون برای زن هاست فقط هی؟!

زنده بگور میکردین راحتش میکردین