مسیر دور و دراز است و توش و زاد: امید 

خدا کند نرود لحظه ای ز یاد امید


امیدوار چه در زندگیش کم دارد؟

چه داده است خدا هرکه را نداد امید؟


امید رشته ی تمدید زندگانی توست

چه می دهد به حیات تو امتداد؟ امید


اگرچه داشته ها رو به کاهش است ولی

خدا کند برود رو به ازدیاد امید


بهارِ آرزویت خاک می شود روزی 

که مثل برگِ خزانی رَوَد به باد امید


از آن که آدمیان زنده اند با امّید،

سزاست این که بگوییم: زنده باد امید!


به "زنده باد" اگرچه نمی شود زنده ⬇️

ی که مرده همانند "زنده یاد" امید!

قنبرعلی رودگر