تو از تبار حزقیلی!؟

او 

مرده زنده کرد

و تو

 زنده کردی مرا

__________

حزقیل نبی(ع) یکی از ان الهی بودند که باعث زنده شدن بیش از 35 هزارنفر شدند.