چـادرِ مـن


نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …


نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا …


چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …


سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!


image result for â?«ø¹ú©ø³ ø¯ø®øªø± ø¨ø§ø­ø¬ø§ø¨ ø¯ø± ø·ø¨û?ø¹øªâ?¬â??