زندگی بوم نقاشی است


رنگ هایی به روی صورت من


رنگ هایی که روی صورت توست

در هیاهوی این رنگ ها باید گفت 


عزیز دل حواست باشد


بعض از رنگ ها به هیچ عنوان
از صورت تو پاک نخواهد شد   


image result for â?«ø¹ú©ø³ ø¯ø®øªø± ø¨ø§ø­ø¬ø§ø¨ ø¯ø± ø·ø¨û?ø¹øªâ?¬â??