نویسنده کتاب‌های «آب هرگز نمی‌میرد» و «وقتی مهتاب گم شد» گفت: انتخاب خانواده در کنار دو شهید زنده برای این دیدار، یعنی حواستان به این شهیدان زنده باشد.