من باید زنده بمانم
تا به همه نشان دهم
امید،معجزه ی بزرگی ست
عشق می آورد
زندگی می بخشد . . !

من باید زنده بمانم
تا طلسم این غم های لعنتی را بشکنم
و به تمام دنیا بگویم :
باید زنده ماند و زندگی کرد

برای حس خوب شادی های ندیده ام
آرزوهای محال بدست نیاورده ام
برای زخم های این تن رنجور
من باید زنده بمانم . . .

آسمان دل ما هم روشن خواهد شد
هر دردی تاریکی دارد . . !
و هر تاریکی غروبی
برای طلوع دوباره زندگی
من باید زنده بمانم . . .