باحال ترین تصویر هم اونجاست که پسرک 7یا 8 ساله از مدرسه برگشته ،

دست خواهر کوچیکشو گرفته و رفتن از بستی فروش سرکوچشون دوتا بستنی چوبی

یدن. زیر گرمای این شهر نوش میکنن و قهقهه میزنن. فک میکنی این دنیا رو به تمس گرفتن!

~تو هم هستی