اهل بیت(طلوع بی پایان)

پست های وبلاگ اهل بیت(طلوع بی پایان) از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

حسن بن علی-عسکری-
قصــد زیـارت کرده ام بـا مـا وفـــا کـن

آقـای ما یک گوشه چشمی هم به ما کـن

آقــــا اجـابـت کـن بـیــایــم دست بـوست

آقــــا مـــرا ازدست دلتنگی رهــــا کــن

مــن نـذرکــردم تــا ببوســم مَـرقـدت را

آقـــا بــه جــان مهــدیـت نــذرم ادا کــن

تـا خـاک پـاک سـامـــرایت را بـبـوســم

یک بارای آقــــای مـا مـا را صــدا کـن

بـا تــوغریبی می کنـم شـرمنــده هسـتـم

با لطـف خود ما را به عشقت آشنــا کن

مـشـتــــاق دیــداریــم و دلتنگ  زیـارت

دلتنگی دل هــای شــیــــــدا را دوا کــن

ارباب خوب ومهــــربـان وبـا سخــاوت

بـا دیـدنـت چـشــم دل مـا را شـفــــا کـن

شرط زیارت جان اگرباشدچه باک است

قـابـل بــدان،منّت گــذار،مـا راجــدا کـن

باعشق تـوجان می دهـم ، هـر ام را

تــوخـاک پـــای زائـــران ســامـــرا کـن

درانـتـظــار مهــدیـت دلتنگ و خـسـتـــه

جـان هـا بـه لب آمـد امـامـا تـودعــا کـن

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : حسن بن علی-عسکری- - کــن
حسن بن علی-عسکری- کــن
رضا(ع)

هرلحظه هرجا هر زمان مشکل گشای ما

ذکــرقشنگ یـاعلی موسیٰ الرّضـــای مــا

در آسمــان هـا وِرد لب هـای فرشتـگـــان

خیـرالبشـر،همـنــام ذکــرمـرتـضــــــای مـا

دست دلت را بـرضــــریــح پـاک او بکِــــش

امـضــــای او یـعـنـی بـرات کــــــربـلای مـا

بـر درد می خنـــدم بـه لب ذکــر رضـا دارم

مرهـــم گـــذار زخـــم هـای قلب هـای مـا

بـاران فیـضـی کـه بـبـــارد بـــر کـــویــر دل

بـارد بــه لطف و بـرکت دارالـسّـخــای مــا

هرگز ی بادست خالی برنگشته است

از بــارگــــاه لطـف سلـطـان صفـــــای مــا

از بارش مـهــرش همـه سیراب گشته ایم

پُـرگشتـه ازنُقــل سخـاوت دست های مـا

هـر دردمـنــــد از عمـق دل او را نــدا دهـد

همـدرد و غمـخوارش شـود درد آشنای ما

در مـرتـبـت بـر آسـمــن هـا ســروری کنـد

تـقـدیـر هستی هست دست اولیــای مــا

آری دعایم می شود در لحظـه مستـجـاب

اربـاب اگــــــر آمــن بـگــویـــد با دعــای ما

وقتی علی موسیٰ الرّضـا ازما شود راضی

سوگنــد راضی می شود ازمـا خـــدای مـا

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : رضا(ع) - مــا ,هـای
رضا(ع) مــا ,هـای
بشناسیدعلی را

ای مــردم دُنـیــــا بشنـاسـیـــد عـلــی را

بـا حکـــم خـــدا قـدر بدانـیــد عـلـــی را

خواهـیــــد اگرسروری هر دو جهان را

در عمــقِ دل خــود بنـشانـیــدعـلـــی را

درمان شود هردرد و شودمرهم هرزخم

از عمق دل و جان چو بخوانیـد علی را

ای شیـفتگــان علــی و عاشــق حـیــــدر

تـا اوج تعـــالــی بـرسـانـیـــد عـلـــی را

تعـریف کنیـد ازگُـل بی خــارِ خــداونــد

هـرآیـنــــه یــاری بنمــایـیـــد عـلـــی را

آن بـا عـظـمـت ،عــالـی واَعلـیٰ وتعالیٰ

ازنـام خــودش نیـک بنامیـــد عـلـــی را

گمگشتـه به ره مانده پریشان اگــرهستید

آرام شـــویــد گـرکـه بیــابـیـد عــلــی را

بدبخـت هــرآن کـس که عـلـی رانشناسد

بی نـورِخـدا سخـت تـوان دیـد،عـلــی را

گنجـینـهٔ عـرش است عـلـی،پـاس بدارید

باشـیــد مـواظـب،کــه نبـازیــد عـلـی را

 

95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : بشناسیدعلی را - عـلـــی
بشناسیدعلی را عـلـــی
بی حرمتی به طاها

دردل غربـت دل زینب فغــــان ها می کنــد

بغض های کهنـه ی نشکفتـــه راوا می کنــد

با دل بش ـتـــــه ،بـانــوی غریـب کـــربـلا

شکــــوه ازبی حـرمتـی برآل طاها می کنــد

دیـدن سرهای بـرنـی رهسـپــــاراز کــــربـلا

ریش ریش ازغم دل پرخون زهــرا می کند

گشتـــه اسـت دلتنگ بابایش رقیــــه ،با ادب

ازغریبــــان رأس بابا را تقـاضـــا می کنـــد

مثل شمعی بی صدامی سوزد وجان می دهد

بهـــر دیـدار پــدرخـــود را مُهیّــــا می کنــد

بی علـی اکبــــــرنشسـتـه زینـب ودلتنـگ او

درد دل هـا با دل خونیـــــن لیــــلا می کنــد

در میـــان  مجلـــس بـزم  یـزیـد وکـوفیـــان

زینب امشب دشمنان را خوارورسوا می کند

بر سر گهــواره ی خالی رباب خون جگـــر

یاد اصغــــــــردرخـرابـه مشـق لالا می کنــد

زینب امشـب در ابه بی ابوالفضـل وحسین

زخــــم زیـن العـابـدینـش را مــداوا می کنــد

مرتضی برغربت زینب به بارد اشک خـون

فاطمــــــه نـزد پـدرا ورا تمــــاشـا می کنـــد

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : بی حرمتی به طاها - کنــد ,زینب
بی حرمتی به طاها کنــد ,زینب
ره عشق

گرچه خاموش ترازشمع سحــــردربادند

تشنه لب غرق به خون برلب روداُفتادند

یاد با عزّتشـــان تـا بـه ابـد جـاویـد است

جانشـــان را بـه ره عشـق حسینی دادنـد

جملـــه درعشق خداوند چوبودند اسیـــر

هرکجــــا پیلــه ودامی ست ازآن آزادنـد

درجوانمــــردی وجانبازی وایثارگـــری

جان نثــــاران حسیـــن سلسلــه و بنیادند

دل ودین باخته درمدرسه عشق وجنــون

همـــه شاگــــرد حسین اند، ولی استـادند

همــه ازمعرفت وعشق حسین است اگـر

با دلی سوختـــه از زهــرعطش دلشـادند

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : ره عشق
ره عشق
طلوع تاابدباقی

سری برنیـــــزه وچشمی نگاهـش می کنـد گریان

چـه زیبـــا بـود آن لحظــــه تلاوت کـــردن قـرآن

هنـــوزم سنگ می بارد، بـه سـرهای به روی نی

شقاوت بود وبی رحمی، سکــوت نسل بی وجدان

حسین با پیکری صد چاک،به ما درس رهایی داد

نبـــــرد حـقّ و بـاطـل بـود، بـرای عـزّت انســان

میــان کـوچـه ها با سنگ حسین را بدرقه کـردنـد

به ضرب سنگ نامردی،چکدخون ازلب عطشـان

زمیـــن  کربلا گنجـی، نهـــان در سینــه اش دارد

هنوزخون خدا جاری ست ز رَگ های تَن

زخـون آن شقــــایق ها، زمین نینـــــوا گُل کـــرد

طلوعش تا ابد باقی ست همان خورشیـد بی پایان

نه هـم رُتبــه نه هـم شـأنی، نه دردنیـا نه درعُقبیٰ

ازآن عـزّت ازآن حُرمت،زمیــن وآسمــان حیران

محرم 95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : طلوع تاابدباقی
طلوع تاابدباقی
زبان خیبرگشا

آتـش گرفتــــم سوختــــم بی تـوفنـا شــدم

آواره ی روزوشـب پـس کوچه ها شـــدم

شمــــع وجـودم آب شد ازآتـش هجـــران

بی تـواسیــــرظلمـت ویـران سـرا شـــدم

وقت عبــورازقتله گاه قلبم همان جا ماند

شاید به ظاهـــررفتـــم ودورازشما شــدم

با مادرم زهـــــرا کنــــارآن فـرشتگـــان

جمعــــه نزد تونوحه سرا شدم

ایکاش بعـــد ازتودگـــرزنـده نمی مانـدم

تسلیم تقـــدیـرخــود وحکم قضــــا شـــدم

هم شام هم کوفه جسارت هابه من رسیـد

تا دسـت به  دامان نبـی مصطفـیٰ شـــدم

من بچّه بودم مادرم درکوچه سیلی خورد

امـروزبا آن دسـت سنگین آشنــــا شـــدم

گشتم اسیــــردسـت آن نامحـــرمان پست

آن لحظه که  محـروم ازعباس ها شـــدم

وقتی ابوالفضلم به خاک ٱفتاد واکبررفت

صبرازکفم رفت،دست به دامان خدا شدم

ازدیدن لب های زخم ازچوب خیـــزران

با تیــغ بُـرّان زبان خیبـــرگشـــــا شـــدم

درد یتیـمـی  سخـت  بـود و بی بـرادری

امــروزغریـب تـراز مجتبـیٰ شـــدم

هرروزبعـدازتوهزاران سال می گذشـت

مـن وارث فـریـادهای بی صــــدا شـــدم

6محرم95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : زبان خیبرگشا - شـــدم
زبان خیبرگشا شـــدم
وداع آ زینب(س1

اگـــرتَرکش کنی آقـا بمیـــرد خـواهـرت زینب

دل آشوب است ومحزون ازوداع آ ت زینب

سلامـت می کنــــد امّٰـا جـوابـش را نمی گویی

نگاهی کـن ببیـن آمــــد بـه بالای سـرت زینب

پـس ازتوقامتـش خَم می شـود مرضیه ی ثانی

حسین ای تکیــه گاه خواهـرغـم پرورت زینب

دلیـــل این همـه زخــم هلالی بـرتنت ازچیست

اگـ رسـد چه می گـویـد جـواب مادرت زینب

غریبانه طوافت می کنـد درقتلــه گاه، محـزون

به اشک دیده می شویـد غبــارِ پیکـــرت زینب

فــدای خشکی لـب های عطشــــان ثنـا گـویـت

به بوسد تُربتت را با ادب درمحضــرت زینب

میان قتلــه گاه دنبــال یک گمگشتــه می گردد

به چشمانش نهاد انگشت بی انگشتــرت زینب

به یاد بوســه هایی که محمّــــد برگلــویـت زد

ببوسد با لبش رگ های سـرخ حنجـرت زینب

میان قتلـه گاه پرســـد خـدایا ایـن حسین ماست

چگونه جان نداد، پهلوی جســـم پ رت زینب

رقیه ازتومی پرسددلش بی تاب ودلتنگ است

کشـــد خـارازکـف پای رقیـه خواهـرت زینب

خطابـش کــرده ای ازعـرش ازبالاترین رُتبــه

کفن کن پیکـــرصــد را با چـادرت زینب

به خون پیکـــرت آقا تو راغســل شهــادت داد

نشستـه با ادب پهلـــوی نعـش بی سـرت زینب

دلش صـد می شــود ازدیده می ریزد

نگاهــش تا که می ٱفتــد به چشمان ترت زینب

8محرم95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : وداع آ زینب(س1 - زینب , ,زینب میان ,سـرت زینب
وداع آ زینب(س1 زینب , ,زینب میان ,سـرت زینب
مشک آب سقّٰا2

میــان لشکـــردشمــن تـو را دارم چـه کَــم دارم

توتا هستی کنــارمـن بـرادر جان چـه غــم دارم

کجـــا ترسـد ی کـه درکنـــارش دارد عبّٰاسی

کجــا خشکیده لب جان می دهد گُلبوته ی یاسی

خمـیــــده  قامـت سـروم  بـدون تکیــــه گـاه تـو

دعــای خـواهــــرم زینب بُـود پشـت و پنــاه تـو

خـداحـافــظ برادرجان قسـم خیلی دلم تنگ است

پس ازتوزود می میرم،نصیبم نیزه وسنگ است

سـلام ای مادرم زهــــرا، پس ازعبّٰاس تنهــــایم

بمــان چشــــم انتظارمـن، که خیلی زود می آیم

نمی ٱفتــــاد اگـــــردرالقمـــــه دسـت علمــــدارم

اگــــرکـه زنـده بـود باغیــرت عبّٰـــاس وفـادارم

اگــــردسـت ابوالفضلم به شمشیـــرآشنــا می شد

کجـــا زنجـیـــــربـا دسـت رقیّـــه آشنـــا می شد

95محرم

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : مشک آب سقّٰا2
مشک آب سقّٰا2
حماسه سازالقمه

آن که کرده عرصه برماتنگ کیست

آن کـه می آیــد بـرای جنـگ کیسـت

کیسـت  او بـا   هیبـت  مـردانـه اش

آن کـه دارد مشک هـا بـرشـانـه اش

کیسـت آن خـوش قامت وزیبـا جمال

کیسـت آن ســرو رشـیـــــد بی مثـال

چهــره اش زیبـاترازمـاه  شـب است

گـوییـــا عبّــــاس مـــاه  زینـب اسـت

آسمــان بـر شــانه هایش  مُتّکی ست

اوعلـمــــــدارحسـیـــن بـن علـی ست

کیسـت عبــــاس اسـت آن زیبـا جبین

پــور حیــــــــدر، زاده ی ٱم البنـیـــن

اوبه تنهـــــایی حریـف لشکـری ست

نعره هایش نعره های حیـــدری ست

ضربـت شمشیـــردستـش بی نظیــــر

لشکـــراعــــدا به پیشـش سـربه زیـر

درشجاعـت بـرشجـاعان سـروراست

چون علی خیبـــرگشـــایی دی ت

بـر دو دسـتـــــان بُـریــده  السّٰـــــلام

بـر یـل قـامـت  خمـیـــــده  السْٰــــلام

پیکــــرت شــــد لاله گــون از تیرها

پـاره پـاره گشـتـــه از شمشـیــــــرها

تـا ازٱوج عـرش ٱفتــــــادی بـه خاک

عـرض کـردی یـا اخـا اَدرک اخـاک

فاطـمـــــــه آمـــد کنــــــارتـو نشسـت

پلک چشمــــان تو را زهـــرا بببسـت

ای که  از نســـــل  شـرافـت زاده ای

ازچــه  رو در القـمــــــه ٱفتــــاده ای

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : حماسه سازالقمه - کیسـت
حماسه سازالقمه کیسـت
خورشیدعالمتاب عباس(ع)

روشن ترازخورشـیـــد عالمتـــاب عباس

دردیــده ی لـب تشنــه گان میراب عباس

پایان ندارد چشمــــه ی فضـل ابوالفضـل

سرچشمـه ی سرچشمـــه های آب عبّاس

خـوش قامـت وپاکیــــزه جان وباصلابت

زیبـــاتـرازرُخســــاره ی مهتــاب عبـاس

افســانـه سـازصحنـــه ی رزم وشجاعت

چون مرتضیٰ درسجـده ومحـراب عبّاس

او پـاســـــــداراهـل بیـت  مصطـفـیٰ بـود

درعرصــــه ی جنگـاوری ارباب عباس

دیگــــــرجهــــان ماننـــد عبّٰــاسی نـدارد

گلـــــــزاردنیــــــا مثـــل اویـاسـی نـدارد

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خورشیدعالمتاب عباس(ع) - عباس
خورشیدعالمتاب عباس(ع) عباس
منزلگه عشق.کربلایی

آن جا نه سـرای مُـدّعی هاست، منزلگه عشق کبریایی ست

رفتن نه برای بازگشـت است،این جادّه نهایتـش رهایی ست

آن جا دل ما اسیـــر چشـــم و مجنــون قد بُریده  دستی ست

آن جــــادّه که پا درآن گذارید، پایان مسیـــــرآن خ ست

دروادی عشق،تشـنه کامان،ازچشمـــــه ی معـــرفت بنوشند

آن جا که کی شبیـــه عبّـــاس، سـردا رسپــــاه  نینوایی ست

لب تشنه اگـــرکه جان سپارند سیـــراب عشق هستند

آن جا که اُمیــــد تشنــه کامان، ساقی بدون دست وپایی ست

هر که به دل خداشناس است اودل به جهـان نمی سپارد

تا لحظه وصل روی معشوق،کارش همه عُمــردلربایی ست

با بال و پـر ش تــــه ی خــود پـرواز کنــد بـه عـرش بالا

هرکـس که مُریداهل بیت است،ازعشق حسین کربلایی ست

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : منزلگه عشق.کربلایی
منزلگه عشق.کربلایی
خداکنه رقیه

  خــــدا کنــه رقیـــه  تو کربلا گــم  نشه  

اشک چشـــاش دلیـل خنده ی مردم نشه

 خـــدا کنه ابوالفضــل بیاد با مشک آبش 

 خــدا کنه که  پاهاش  نیفتــه از رکابـش

 خیلی دلـش  گرفتــــه  منتظـــــر جوابه 

 خــدا کنــه رقـیــه  نمیــــــره  تو ابه

   میگه بابا چــرا نیست، میگـن لب فراتِ  

  میگه که این سرکیست، میگن سرباباتِ

   چه حال و روزی داره سیلی وحشیــانه  

   چه درد وسوزی داره ضربه ی تازیانه

    خـدا کنـه که تیری نره توچشـــم مهتاب  

   نیفته چشـم اصغـــــربه مشک خالی آب

    خـــــدا کنــه حرملـه نبینه روبه روش و 

   با تیــرنشــون نگیـره سفیـــدی گلوش و

    چه سختـــه پیـش بابا بچـه شوسرب   

   تیرسه شعبه ای رو از تو گلـــوکشیـدن

    خدا کنه که اصغـــرتیرتوگلـــوش نشینه  

   مـــادراوگلـــــوی بُـریـده شــــو نبیـنـــه

     توالقمــــه ابوالفضــــل با دستــای بریده  

   کنــــارمشک خالی توخـون خــود تپیده

    با درد وغصه اصغــررقیه روصـدا زد  

   می پرسه ازرقیــه عمــــوچــــرا نیـومد

   ضربه ی خیزرون ولبی که غرق خونه 

  تودستاشـون ه ، لب ها ترانه خونه

    رقیه گفت به عمّه چرا به ما میدن 

   علی که بین مانیست،کدوم علی رومیگن

    مردم کوفه وشام، چـــرا به ما می خندند 

   درهای خونه ها رو چـرا روما می بندند

    حنا به دستا شـونه، ترانه خـون وشـادنـد 

   یه لقمـــــه نـون خـالـی چـرا به ما ندادند

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خداکنه رقیه - کنــه
خداکنه رقیه کنــه
بی ماه وبی ستاره

بی ماه و بی ستـــــاره شـــد کاروان زینب

سـوی حسین وعبّـاس می رفت جان زینب

همـــراه بـا اسیـــران ازقتلــه گـاه  گذشتنـد

شد قامت خمـیــــده خــود ترجمـــان زینب

زینب به جـزش تـن چیزی نشد نصیبش

تاریکی و خـرابـه  شــــد میــــزبان زینب

پیروش ته می رفت درکوچـه های کوفه

چون کـوچـــه ی مدینـه شـد یادمان زینب

محزون ومُضطـرامّٰا درمنظــــراسیـــران

هست تکیـــه گاه محکـــم، قدِّ کمان زینب

هم سوخت خیمهٔ اوهم خوردمُشت وسیلی

جزفاطمـــــه ی نیست همداستان زینب

تا ماه می درخشــد، خورشیــد تا به تا بـد

باقی ست دردل مـا راه و نشــــان زینـب

ازذوالجنـاح پرسید روح و روان من کـو

درقتله گاه یقیـن شــد شکّ وگمـان زینب

دُخت علی وزهــــرا،جدّش حبیب یزدان

ایـن است دودمـان وایـن خـانـدان زینـب

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : بی ماه وبی ستاره - زینب
بی ماه وبی ستاره زینب
السلام2

الســلام شــاه شهیـــد تشنـه لب

الســلام ای فخـــردین شاه ادب

السـلام ای ازتوروشن ماه شب

الســـلام ای کشته ی جوروجفا

الســـلام ای سـربُـریــده ازقفــا

الســـلام سلطان دین خون خـدا

الســـلام ای نـورقلـب فاطمــــه

الســـلام اُخّ الشهـیـــــد القمــــه

الســـلام ای هستی هست همــه

الســلام عبّاس ای دورازوطـن

الســـلام عبّــــاس شاه بی کفـن

الســلام عبّاس ای صـد تن

الســـلام ای یاس پ رالـســلام

الســـلام عباس حــیدرالســـلام

الســلام بی سرالســــلام

الســلام فرزند شمس ا ّاریات

الســـلام ای مظهـــروالعادیات

الســـلام شـاه قتیــل العبـــرات

94

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : السلام2 - الســـلام ,الســلام ,الســلام عبّاس
السلام2 الســـلام ,الســلام ,الســلام عبّاس
عمودآهنین

رفـت  عبّـــاس  علی  در القمـــــه

مشک های خویش را پرآب کــرد

ساقی  لب تشنــــــه و آزاده مَـــرد

کان خودراازعطش سیــراب کـرد

نیـزه و شمشیــرو تیــرازهرطرف

برتَن عبّـــاس حیـــــدر می نشست

قطـــع شـــــد دسـت یـل ٱمّ البنیــن

با عمــــــودی آهنین قلبش ش ت

دیـــده ی عبّـــــاس ن نــــا شــــده

چشم هایش بـوســـه گاه تیـــر بـود

برزمیــــن ٱفتــــاده با ذکــــــرعلی

پیکـرش صـــد ازشمشیـربـود

یـا اخـا ادرک اخـاک یـا حسـیــــن

ای بـرادر جـان  مـرا یـاری بکـن

ایـن دَم  آخـــــر بـه بالینــــم  بیـــا

نـزد  زهـــــــرا  آبـروداری 

تا شنیــــد ایـن را حسیــن بن علی

بردل لشکـــر زد و سویش شتافت

دست هاپشت کمـر،دل غرق خون

پیکــــرعبـاس راصــــد یافت

92

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : عمودآهنین
عمودآهنین
سکینه بنت الحسین(ع)

سکینــه مَحـو ٱقیانـــوس ذات کبـریایی بـود

نه تنهادل که سرتا پای اوشــــورخ بود

سکینه درتمام عُمـــرچـون ٱم البنین ،گریان

به یاد کربلا مشغــــول مرثیـــه سرایی بـود

سکینه اژدهای نفس کُشتن  بوده اعجـــازش

سکینــــه معنـی فریادهایش بی ص بـود

سکینه دم به دم ذکـــرخدا می گفت درسجده

به یاد روزهای دراســـارت نینـــوایـی بــود

میــان کشتی بش ته ازطـوفـان طغیــانگــر

سکینه همــــره زینب نصیبش ناخـــ بود

غمین دربِسترغم شعرحق را می کرد

سکینه درمسیــــرحق پرستی مرتضـایی بود

ازکتاب (طلوع بی پایان)93نشر

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : سکینه بنت الحسین(ع) - سکینه ,بـود ,بـود سکینه
سکینه بنت الحسین(ع) سکینه ,بـود ,بـود سکینه
خطبه ی آتشفشان

دشمن اسیــــــرعزّت وتیـغ زبان زینب است

حیران زســوزخطبه ی آتشفشـان زینب است

درداسیری یک طرف،مرگ دلیـران آنطرف

خودترجُمان دیده ی خونین فشـان زینب است

ازتازیانه زخمی وازمُشت وسیـلی ها کبــــود

این ها نشانی اندک ازحال وزبان زینب است

نه ازاسیری شکوه گر،نه ناله کردازهــجریار

باید شکیبایی کنـــد این امتحـــــان زینب است

همسایه ی زهرا شودفردای محشــــردربهشت

امروزویران خانه ای گرمیـــزبان زینب است

مانند زینب هـــیچ کـس درد و بلا وغــــم ندید

درکُلّ عالم فاطمـــــه ،همـــداستان زینب است

بعدازعلی اکبـرش ت،بعدازعلی اصغــرخمید

هجـــــربـرادر باعـث  قـدّ کمــــان زینـب است

بی جان وسردو ت است،کُنج ابه دختری

تنهــا رباب  همـــدرد با درد نهــان زینب است

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خطبه ی آتشفشان - زینب
خطبه ی آتشفشان زینب
محبوب دل ها

 

رضا محبوب دل ها  با تو دلداری  نمی خواهم

همه  دار و ندارم  تا  تویی  یاری  نمی خواهم

به عشقت مبتلا گشتم،جنونم حاصل عشق است

یدارم  تویی  دیگر   یداری   نمی خواهم

اگرچه  بی و تنها دراین دنیای صـد رنگم

هـوادارم  تویی  دیگــر هـواداری  نمی خواهم

90

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : محبوب دل ها - خواهم , نمی , نمی خواهم
محبوب دل ها خواهم , نمی , نمی خواهم
روزعاشورا

رنگ شفق بگرفت وخون شدچشم افلاک

وقتی  حسیـن بن علی  اُفتــــاده بـر خاک

شمرلعین  خنجـربه دست  آمد به  سویش

خنــــده کنـان خنجــــر نهاـده  بر گلویـش

زینب سـربالیــــن او بـا شکــــــوه  ودرد

رگ های سرخ حنجرش رابوسه می کرد

چشمان  سرخش بر هلال  زخـــم  اُفتــآاد

با اشک وقتی پیکرش را غســــل می داد

آن ســو بـرادر بی کفن  اُفتـــــاده برخاک

درخون تپیده این طرف عباس صـد چاک

این سوعلی اصغــــر گلـویش از تیر

آن سو سراکبـر ش ت ازضرب شمشیر

این ســـو رباب خـون جگـرگریان نشسته

لیــلا ز هجــــران علی  قلبـش  ش ـتـــه

این سـو رقیّــــه بی گنـــاه  شـلّاق خـورده

آن سو ز ضرب نیزه قاسم جان  سپــــرده

آن سـو دو تـا دسـت بُریده برزمیـــن است

آن هـا دو تـا دسـت  یـل اُمّ البنـیــــن اسـت

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : روزعاشورا
روزعاشورا
خا ترنشینی1

یا حسین ای آن که نورچشم ختم المرسلینی

توکجا وخـولی و خا ـتــــرنشینی

یا حسین ای ازتـبار بهتــــریـن های دوعالم

جان جان  فاطمــــــه  پـور امیــرالمـؤمنینی

جزخداهیچ نمی داندمُقامی را که داری

درقیامت نزد احمد صـــدرمجلس می نشینی

من چه گویم ازتمـــام منزلت ها، مرتبت ها

یا حسـیــــن درمنـزلـت درمرتبـت بالاترینی

توکجا با من نظــرداری تومحبـــوب خ

تو سخــــاوتمندی ومـن از فقـیـــران زمینی

چون علی شبهای نخلستان گــواه اشکهایت

سیّـــــد و سالار وسـرور مُقـتـــــدای مُتّقینی

قصّــــه ی جانبازیَت ذکـرلب کَرّوبیان است

قُدسیان را سرور ومحبــــوب جبـریل اِمینی

توغریبانه ترین ســردارعطشــــان شهیـــدی

ذرّه  ذرّه  پـاره  پـاره آیـت  حـق الیقـیـنـی

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خا ترنشینی1
خا ترنشینی1
گلشن یاس

حُرمت پیغمبـــردشمنـش پاس نداشت

دردلـش رحمی برگلـشن یاس نداشت

حیف اباعبــــدالله بـاز علمـــــــدارانی

چون علی اکبر یا مثـل عبّاس نداشت

بعدعبّاس وحسین خیمه ها سوخته اند

دشمــن بدکاره هیـــچ احسـاس نداشت

آ ین سربازش حضرت اصغـــربود

لاله ی نورَستــه ترس ازداس نداشت

درنبــــرد با حق، اهـل باطل جز زَر

د رترازوی دلش هیـچ مقیاس نداشت

 

93

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : گلشن یاس - نداشت
گلشن یاس نداشت
شهیدکربلا

شهید کربلا ای کشتــــه ی غـم

شهـیــــد نینــــــوا مـولای عالـم

حسیـــن ای عـزَت فـرزنـــد آدم

بـریــزم تـا ابــــــد اشک دمـادم

شهید کــــربـلا مولای  مظلــوم

حسین بن علی جـان هـا فـدایـت

دل وجـان  وتمــــــام هستی مـا

نثــــار خـاک  پـاک کـــربـلایت

حسـیــــن بن علی خـون خـ

حسـیــــن بن علی مــولای مایی

حبیـب الله حـق بـا اذن محبــوب

حسین بن علی مشکــل گشـــایی

بهشت عاشقان صحــن وسرایت

حسین ای زاده ی زهرای اطهـر

ملائک تا ابد مجنــــــون عشقت

حسین ای میـــوه ی قلـب پیمبــر

حسیــــن  پــور المــؤمنینـی

بآـزرگ آسمـــــان هـا و زمینـی

عزیـزو سیّـــد وسـالاروســـرور

حسین حبـل المتیـــن حق الیقینی

بجزمولا حسینم ســروری نیست

قسم هم شأن با اورهبــری نیست

قســــــم  تـا  انتهـــــای  آفرینـش

به ی مولایم ســـری نیست

صـراط المستقـیــــم کــــردگـاری

شهیدی چون شهیــــد کربلا نیست

اگر دریا  شــود خون  شهیـــــدان

به برکت قطره ای خون خدانیست

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : شهیدکربلا - حسین
شهیدکربلا حسین
عبّٰاس واکبر(ع)

 

سقّــــای دشـت کربلا عبّــاس واکبـــــربوده اند

هردوٱمیــــد خیمـه گاه، سـردار لشکر بوده اند

ایـن  اوّلیــن  قـربـانـی .آن  آخـریـن  قـربـانـی

مـولاحسـیـــن بـن علی سبـط پیمـبــــربوده انـد

مثـل دوتا سـرو رشید هردو دلیـــر وسـرفـراز

درعرصه ی جنگ آوری همتای حیدربوده اند

اودرشجاعت مثل شیراین درشهامت بی نظیـر

درکــربلا یادآور حمـــــزه و جعـفــــر بوده اند

ازپیکرآن دوشهیـد خون چشمـه ها گشته روان

سرتابه پاخونین به دل،چـون لاله پ ربوده اند

عبّــاس واکبـــــر ساقی  تشنـــه لبــان کــربـلا

درجان نثاری بهـــرحق،با هـــم برابر بوده اند

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : عبّٰاس واکبر(ع) - بوده
عبّٰاس واکبر(ع) بوده
نوحه های الفراق

نا یــن با قاسطیــن ومارقیــن پیـوستـــه انـد

کوفیان عهـــد ووفای خویـش را بُگسستــه انـد

روبه روی اهـل بیت مصطفیٰ صف بستـه اند

سروهای تشنـــه لـب را با تبــــربش تـه انـد

تیـــردرنـای علی اصغـــرزدن معنــای چیست

تیـغ بـرفـرق علی اکبــــرزدن معنـــای چیست

سنگ هـا ب یکـــربی سرزدن معنــای چیست

تیــــردرچشــــم یلِ حیــــدرزدن معنای چیست

ذوالجنـــاح تـا آمـــد وزینـب حسینـش را نـدیـد

روبـه ســوی قتلــــه گاه بـا ناله وافغــــان دوید

ازگلـــــوی خـون غیـرت می چکیــد

بعـــدازعبّٰاس وحسین سرجــــدا زینـب خمیـــد

تـا کـه ازقتــــل حسیـــن بـن علـی غافل شـدنـد

بـرسُــم  اسبـان  وحشـی نعــل هـای  نُـو زدنـد

بهــــرغارت کـــردن خیمـــــه شتـــابـان آمـدنـد

تـازیـانـه  بـر  اسـیــــران   بلاکـش   می زدنـد

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : نوحه های الفراق - چیست ,انـد ,معنــای چیست
نوحه های الفراق چیست ,انـد ,معنــای چیست
حدیث ناب

 

محمّـــد در حدیثی ناب   فـرمــود

حسینـــم از مـن ومـن از حسینـــم

حسیـــن فرزنــد  زهــرا دختـرمن

و من محبــوب  ربّ العـالمیـنـــــم

..............................

 

حسین همخون ختـم المرسلین است

صـراط  المستقـیـــم  رستگــــاری

حسین  جان امیــرالمـؤمنیــن است

حسین سرچشمه ی هرخون جاری

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : حدیث ناب
حدیث ناب
محرم پیغمبر

درکنــــاراحمــد مختـارعلمــدارش علی ست

وقت غــم مرهم گذارزخم بسیارش علی ست

درٱحُــد دربَـــدْردراَحـزاب وخنــدق درحُنَیْن

درنبرد حق وباطل بهتــرین یارش علی ست

خوب می دانست تکــــرارعلی یعنـی محـال

پاســـــدارگفته وکردارورفتــــارش علی ست

دروصیـت نامه ای که تـا ابــد ننوشتـــه ماند

حافـظ اسـلام ناب ورازواسـرارش علی ست

نـزد احمـــد هیــچ همرُتبه با حـیـدرنبود

درنگاهش اوّل وآخـــرمـددکــارش علی ست

گـــرچه اصحـاب پیمبــــراعتبــــاری داشتند

دید با چشمان خود تنهـا پرستارش علی ست

خوب می دانــدعلی با جان بلاگَـردان اوست

درٱحُـــد دیدند همــــه یاروفادارش علی ست

بی علـی آثـاری ازقـرآن و ـــش نبــــود

مَحــــرم درد دل ازغصّه بیمـارش علی ست

لحظــــه ی سـرخ شهــــادت درکنـاربسترش

اوّل وآخــــراِنیـسِ قلـب غمبــارش علی ست

95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : محرم پیغمبر
محرم پیغمبر
مُحبِّ علی (ع) 2

جهــان بـا دونـورخــــدا آشنــــا شـد

یکی مصطفـیٰ ویکی مرتضـیٰ شـد

دعاها به ذکــرعلی مُستجــاب است

علی پاسـخ پرسـش بی جواب است

بدون تـوقـرآن چه تفسـیــــرمی شـد

محمّــد به مکّـه زمیـن گیــرمی شـد

بزرگی که انســان شرف ازتـودارد

شکــــوه وشرافـت نجـف ازتـودارد

شبـیـــــه تـوعالـــم  نـدارد  مثـــالی

علـی  اســـــم  الله ،  یـدُالله و عالـی

خـــــدا چاره سـازم من هستم گ

به فضـــل خــداوند تومشکل گشایی

به ذکــــرتـوهـرگاه توسُّـل که

بـه تـوهـرزمانی تـوکُّـل کـه کـــردم

تـوظاهـرتـوباطـن، تواوَّل تـوآخــــر

تـوطٰهٰ تـویاسیـــن، تـوساقی ِکـــوثـر

بـدون تــو قــرآن  مُفـسِّــــــر نـدارد

بـدون  تــو احمـــــــد مُکبِّــر نـدارد

مـــراحُـبِّ حیـــدربه حق می رساند

مـرا پهلـــــــوی مصطفیٰ می نشاند

95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : مُحبِّ علی (ع) 2
مُحبِّ علی (ع) 2
اوّلین همرازاحمد(ص)

درکویرخشک دل ها چشمه ی جوشان علیست

اوکه با حق بودوحق شد جلوه درایشان علیست

آن که نامش برهمــه درد جهان مشکل گشاست

واژه ی ناب سخــن درجمـــع درویشان علیست

زینت جان، شیــرمیــدان، باب شهــرستـان علـم

شــاه عرفان، فخـــردوران، ناطق قرآن علیست

درزمیــن وآسمــــان هـا خـاک گمنـــــام غـدیـر

جاودانی گشـت اگــــرازحُرمـت سلطان علیست

اوّلیـــن همــــرازاحمـــــد آن که دروقـت رکوع

با نگیــن بخشـــد زکاتش بهــرمسکینـان علیست

مــژده با دای مردم آن میــــرعدالـت کــوگرفـت

حُکـم یارسرمـدی د نجـــه ی دستـــان علیسـت

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : اوّلین همرازاحمد(ص) - علیست
اوّلین همرازاحمد(ص) علیست
درکربلا

درکـــربلاعبّــــاس حـیــــدربــود

زینب هــمان زهرای اطهـــربود

گرمصطفی درکربلاست ،غایـب

آن جـا ولی  شبــــه پیمبـــربـــود

آن جا نبــــود هرچنــــد اسماعیل

تشنه چــــواسماعیل اصغــــربود

درجسـت وجـوی آب سرگــردان

بی بی رُباب همتـــای هاجـربـود

ازمُشـت وسیـلی صـورت زینـب

خونیـــن تـرازرُخســـارمـادربـود

گرخانه ی زهرا درآتـش سوخت

آن جا شرارش شعلـــه ورتـربـود

یک خنجــــرویک حنجـــــربُرّان

این جـا حسیـــن یحیای دیگربـود

حیدربه یک ضربت اگـرجان داد

این جا حسین چون لاله پ ربـود

روزی بُ د دسـت جعفــــــررا

درکــربلاعبّــاس جعـفــــــربـــود

صفّـیـــن  ،قـرآن رفـت بـرنیـــزه

این جا به روی نیــزه ها سربـود

هـررأس خونیـــن بـرسـرنیــــزه

نــور صـراط   حـیّ  داور  بـود

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : درکربلا
درکربلا
شهیدالقمه

عبّٰاس یک تن بود وصـــــد لشکـــــرمقابلش    فرزند حیـــــــدرمثـل اوخیبــــــرگشــــا آمــد

وقتی علمـــدارحسین آن جا رجَزمی خـوانـد    دشمــن گمـــان می کـــرد علی مرتضیٰ آمد

 

آقا علی اصغــــــردلـش درشـــــورمی ٱفتــاد   با دیده ی حسرت عمویـش را نگاه می کرد

لب های خود را می فشردودردلش می گفت   ای کـاش عمّـــــــویـم  بـرایـم  آب می آورد

 

عبّٰـاس بـود وغصّــــه ی تنهـــــایی حسیــــن   تنهــــا،غریبـانه حسینـش را صــــــدا می زد

وقتی حسیـــــن آمــد علمــدارش بـدون دست   یا فاطمه می گفت ودرخـون دست وپامی زد

 

عبّٰــــاس جانـش را به قربانگـــاه عشق آورد   اوقامتی چـون کــوه وقلبی مثــــل دریا داشت

با یاعلی جنگیـــــد وبا یـا فاطـمـــــه جان داد   وقت شهـادت بـرلبـانـش ذکـــرزهــــرا داشت

 

خیـــره به نهـــرالقمـــه زینب دعا می خـواند   بی تاب بـود و از تـهِ دل بی قـــرارش بــود

چشمــــان ماه بی غروب، بـرروی هم ٱفتــاد   با چشم گریان مادرش زهـــرا کنـــارش بـود

95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : شهیدالقمه - بـود
شهیدالقمه بـود
نوکرناچیزاباعبدالله(ع)

من داروندارم همه دردست حسین است

دیوانه، دلم عاشق وسـرمسـت حسین است

خوشبخت ترازمن به خـداونـد ی نیست

بهتـــرزحسیـــن یـاوروفـریـاد رسی نیست

بی عشق حسـیـــن شـــام دلـــــم ماه نـدارد

با عشق حسیــن غــــم بـه دلـــم راه نـدارد

شیــــدای حسین طالب عشق دگـران نیست

تاعشق حسین است به دل،دل نگران نیست

مـن نـوکـــرناچیــــزم وارباب حسیـن است

مـن تشنــه لب عشقـم ومیـراب حسین است

هرچنـــد که آلـــــوده به عصیــــان وگناهـم

ارباب مـن ازتـوبه خـــــدا جـزتـونخـــواهـم

تا روزقیــامـت دل مـن کـرب وبـلایی سـت

درعمق دلـم عشق حسین لطف خ سـت

بی قــــدرتـرازخـاک سـرقـبــــــــرحسیـنـــم

من هرچـه که هستـــم به خــــدا نـذرحسینـم

وقتی که بمیـــــرم به لبـم ذکــرحسیـن است

با هـرطپشـــم جان ودلـم فکـــرحسیـن است

یعنی رســــد آن روزکه قـربـان تـوگــــردم

درراه تـوجـان داده ومهـمــــان تـوگـــــردم

شیـــــدای مـرام پســــرشیـــــــرخــ ـــــم

ما زنـــده بـه بـوی حَــــرم شـــــاه ولاییـــم

95

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : نوکرناچیزاباعبدالله(ع) - حسین
نوکرناچیزاباعبدالله(ع) حسین
رضای دوست

مادل به رضای دوست داریم

جان در رهِ دوست می سپاریم

اوهرچه طلب کنـــد به بخشیم

چون مـاه شبانه می درخشیــم

ازاوست تمـــام هست ونیستـم

از ت اوست مرگ وزیستم

ـت همــه ازعنایـت اوست

خوشبختی ما رضایـت اوست

بُت های غرورخـــود ش تم

جـزخالـق خـــود نمی پـرستم

بی فاصلـه اوسـت درکنـــارم

تنهـــا به خـــدای ٱمیــــدوارم

هنگــام دعـــــا تـوسُّــــل مـن

تنهـــا به خـداست تـوکُّـل من

بی او دل بی قـــــــرار دارم

یک دیــــده ی اشکبـــاردارم

بی اوشب مـن سحـــــرندارد

دل میـــــل ی دگـــرندارد

 

 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : رضای دوست - اوست ,دوست ,رضای دوست
رضای دوست اوست ,دوست ,رضای دوست
م حضرت هادی(ع)

من با شمــا مشتــاق دیـــداخـــــدا شــدم

ازخـــود گذشتـم رهسپـــارکبـریا شـــدم

می ســوختـــــم درآتـش عشق مقـدّسـی

برگِــرد شمـع عشقتـان پروانه تا شـــدم

عشق شمـــا را ج ایـن وآن نمی کنم

من با شما فارغ ازاین چون وچرا شـدم

با بال وپـرهای ش تـــه دل به تــودادم

تومرحمت کردی من اززندان رها شدم

آقــا زمیــن گیــری به تواُمّید بسته است

با چشــم گریان دست به دامان شما شدم

ا زرحمـت ولطـف خـدا مقبول ومشمول

فضل علی بن الجـــواد بن الرضّـــا شدم

شوق شمــا را داشتم جنّـت بهـــــانه بـود

تا با شما باشــم ازاین عالـم جــــدا شــدم

حُبّ شما گنـــج دل هـرکــس نمی شـــود

دست دعــــا برداشتـــم حاجت روا شــدم

با رنج وسختی پا نهادم درمسیـــــرعشق

گاهی اگــــربه رنــج وسختی مبتلا شـدم

گنجینه ی دنیا نصیبـم شـــد چــه فـایـــده

دیـدم که بی حُـبّ ولایـت بی نــوا شـــدم

این لطـف آقا و م حضرت هادی ست

بـا سـروران آسمـــــانی آشنـــــا شــــــدم

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : م حضرت هادی(ع) - شـــدم ,شــدم ,حضرت هادی
م حضرت هادی(ع) شـــدم ,شــدم ,حضرت هادی
حبَ ولایت

قصــد  زیارت کرده ایم با شوق می آییــم

جان برکف دست عاشقــــان اهـل طاهاییم

سنگ هم زنندازهرطرف ما برنمی گردیم

بی ادَعـــا درراه عشق جــان وسـرآوردیـم

م اخسته ازشب عاشق صبـــح سپیـــده ایـم

ازشـربـت حُبّ ولاعمـــــری چشـیــــده ایم

درراه عشق اهــل بیت جان را فــــدا کنیـم

بـا جان جهــــان را با ولایت آشنــــا کنیــم

ما ریزه خـــوارسفـــره ی لطـف وکرامتیم

ازفضـــــل طاهـا ســربلـنـــــدان قیامتیــــم

هــردل کـه دم ازعشق اهـل بیت می زنــد

مرگـش اگـــرگوینــد دل ازآن هـا نمی کنـد

نـورامـام ازچشمـــه ی نـورخـــدای اوست

مشکل گشـای مـا یـد مشکل گشــای اوست

خورشیـد پرتوافکن مهـــــــراست هــر

نـور است روشنـــــای ایـن شـب مُــدام

خورشیـد اگــرمی تابد وعالم بـه کام ماست

ازفضـل ولطـف ومرحمت های ماست

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : حبَ ولایت
حبَ ولایت
خون خدا

د یش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـد

خاک زمین سیراب شد ازخون سـرخ هرشهیـــد

بی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرف

ایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـد

دست حسین بن علی چون کاسه ازخون پُرشــده

وقتی که تیرازحنجرشش ماهه ی خود می کشید

شمرلعین با خنجرش د یش چشـــــم اهــل بیـت

بنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــد

زینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی ـی

آیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــد

درکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشام

فرق شهیــــــدان می ش ت ازسنگ باران یزید

د یش چشمان خـــدا خون خـــدا برخاک ریخت

برآن همه مظلومیت ازآسمـــان خـون می چکیــد

کُشتـنــــد مـردان خــــــدا، نامـردمان زَ ـرسـت

ازآن همــــه نا مردمی آدم خجـ می کشـیــــد

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : خون خدا - د یش
خون خدا د یش
باقر(ع)

جاری ترین سرچشمه ی جوشان پُرغرور

سرتا به پـا آییـنـــه ای ازک شــــان نــور

ای ترجمــــان وحیِ حق ای باقرالعلـــــوم

ٱستـــــاد قــرآن وحدیـث وسُنّـت ورُســـوم

گنجینــــــه ی عـلـــــم نبــیِّ خاتـمــی امـام

دانـاتـریـن دانـاتـریـن هـایـی و والسّٰـــــلام

میــــراث دار و آیـت عـلـــــم محـمّــــــدی

ـشــــــه ســـازمکتب اســــلام احمـــدی

کـامـل تـریـن تفسـیــــــرقـرآن مُبیـــــن مـا

سرمایه وگنجینــــه ی اســـــلام ودیـــن مـا

تـوصـاحـب عـلـــــــم تمــــام انبیــــای حق

خُـــزّٰان علـــــــم الله وحِلــــمِ اولیـــای حق

راســــخ تـریـن کـــــوه بلنــــدعزَّت ووقار

تعبیـــــرزیبـای عد خــــــواه روزگــار

ٱستــــــاد ودرس آمـوز ان خیبــــری

یا بن الرّســــول اللهیِ وشاگــــرد پـروری

دی 93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : باقر(ع)
باقر(ع)
دست شفابخش

قربـون دوتا دست شفــا بخـــش بُـریـــده

هیـــچ کـــس شبیــه حضرت عبّٰاس ندیده

محتـاج ی هیچ نباشد همـــه ی عُمــــر

دستــــان تفضُّـــل به سـرِهـرکه کشیـــــده

ازبرکت ولطف وکَــــرَم حضــرت عبّاس

بسیـــــارزمیــــن گیــــربه افلاک رسیــده

کُنـج قفـس ٱفتـــــاده اگـــرمرغ گرفتـــــار

ازفضــــل ابوالفضــــــل ازآن دام پـریــده

سرمی بُـرد ازحیـرت خود جای دودستش

آن که فقط وصف ابوالفضل شنیــــده

گـ--رلحظــــــه ی مرگت سرِبالیــن توآیـد

یعنی که ابوالفضـــل تـورا خوب خـریــده

دیوانه ی عبّٰــاس شدن لطـف خـ ست

آن کــس که گریبـان خـود ازشــوق دریده

بـالاتــرازایـن مرتبتی هست بگــویـیـــــــد

درخواب زدم بـوســـــه بـرآن دست بُریـده

دریا،چه کـــم است مرتبتش نزد ابوالفضل

احســان بزرگش گُهــری ست رنگ پریده

درراه ابوالفضــــل بزرگی ست ،شهــادت

این لطف کمی نیست به هر که رسیده

ازصولت عبّاس دمـاونـــد،زمیــــن گیــــر

ازهیبت عبّـــاس قــــدِ ســــــروخمـیــــــده

تـا نـــوربگیــــــرد زِرواق حَــــــرمِ عشق

خورشید طلـوع می کند هرصبـــح سپیـده

95 

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : دست شفابخش
دست شفابخش
کاروان مرتضیٰ

درون کاروان مرتضیٰ یک طفــل راحت نیست

جواب ک ن تشنه لب یک جرعه باران نیست

عدوسیراب وسرمست وشکم ها سیرودل ها شاد

میان سفره ی روزی رسانان لقمـه ای نان نیست

وظهـــــرروزعاشــــورا نبــــرد حقّ وباطل بـود

وپاســـخ جزهجـــــوم اَشقیــــا وتیــرباران نیست

پس ازاکبـــــــرکه درچشــــم پدرشبهِ پیمبــــربود

نمانده درمیان خیمـه گاه چشمی که گـریان نیست

نمــــازوروزه وحـجّ وجهـــــاد کوفـیــــان کـامـل

ولی درقلب ایشـان حُبّی ازیاسیــــن قــرآن نیست

حسین بن علی بـرنیـــــزه درس آمــوزمردم شـد

حقیقت گفـت حقیقت جـزکـلام حق یـزدان نیسـت

جفا د درحق خود وعهـــــدی که خود بستند

پذیرایی به تیـرودشنـه حق مهمــان نیست

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : کاروان مرتضیٰ - کاروان مرتضیٰ
کاروان مرتضیٰ کاروان مرتضیٰ
مصباح الهدیٰ

سبـــط پیغمبـــــــرعزیزاولیـــــا باشـد حسیـن

نورچشــــم اهـل بیت مصطفـیٰ باشـــد حسین

درزمین وآسمـان مثــل حسیـــن هـرگـزنبــود

اعتبـــــاروافتخــــــارانبیــــــاء باشـــد حسیـن

قـرة العیـــــن علی ونــــورچشـــــم فاطمـــــه

شــاه عــــــدل ویادگارمرتضیٰ باشــــد حسین

گرچه مهمان بودودرغربت شهیدش کرده اند

درمیــــان آسمــــان هـا آشنــــــــا باشد حسین

ای کـه تـودرجست وجـوی ساحـل امنی بیـــا

درمیـــــان کشتی حق ناخــــــــدا باشـد حسین

چون علی مرتضیٰ هم ظاهروهـم باطن است

مثل حیــــــدرابتــــــدا وانتهــــا باشــــد حسین

بـا گنــــه آلودگـان کی دست بیعـت می دهـــد

چون که دستانش به دست کبریا باشــد حسیـن

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : مصباح الهدیٰ - حسین ,حسیـن ,باشــــد حسین
مصباح الهدیٰ حسین ,حسیـن ,باشــــد حسین
بوتراب

الحـق دعاهای محمّـــــد مستجـاب شـــــد

روزی که آقــــای دوعالـم بوتـراب شــــد

با حُکم ایــزد درزمیــــن وآسمــــان فقــط

مولاعلی بهـــــر ت انتخــــــاب شـــــد

برچیــده شـد دیگربساط اهـل شب پرسـت

ازنـوطلـــــوع عشق،سهــــــم آفتاب شـــد

از ـت نـام علی وحُرمـت حیــــــــــــدر

باریـدن باران رحمــت پُـرشتــــاب شــــد

وقتی علی برکُرسی عدل خـــــــدا نشست

دل هـا تُهـی ازدرد ورنـج و هاب شـــــد

با ذوالفقارحیـــــــدری بُت هـا ش ته انـد

کاخ بلنــــد خــود پرستی ها اب شـــــد

نـورعد باعلی ازنـوطلـــــوع کــــــرد

درآسمـــان ودرزمین یک انقـــلاب شــــد

هردل که ازعشق علی سرمست گشته بود

بـاعشق اوآســـــوده ازدرد وعذاب شــــــد

93

عنوان وبلاگ : اهل بیت(طلوع بی پایان)
برچسب ها : بوتراب - شـــــد ,شــــد
بوتراب شـــــد ,شــــد
اخرین جستجو ها
ezrental صعودقله یامان داغ بجنورد ریاضی یازدهم تصویری ریاضی آموزش تصویری تصویری ریاضی یازدهم آموزش تصویری ریاضی guide fifa getmyboat boat rental لامبورگینی هوریکان relationship jewel quest glow foxy wallpaper a very hidden dream ipal geo102 usa ipal eng101 synonym ایجاد امنیت و اعتماد برای کاربران فروشگاه اینترنتی billabong surf trip fuuka episode visual basic ninja fight صبر2 aurora jigsaw puzzles buyclock etherpay ether wallet radio voz de alabanza حال2 وصفی ترکیب تمام جوانی ترکیب وصفی best escape game 46 فضول شناسی clubzone p ion of the night mpeg4 fall 1 intermediate پدر3 نمره نمره آزمون تعمیرسونای خشک88042174تعمیر هیتر و المنت سونا09121507825تعمیرسونای خشک برام اونی لحظه دیروز تولد table mountain casino 9تیر barron 039 s italian english shanshan212 favorites مصرف دارو داروسازی 10mg میلی iran مقدار مصرف داروسازی خوارزمی داروسازی امین ایران دارو داروسازی حکیم رادیواکتیو نقد شمعون صحرا ساخته لوئیس بونوئل identifor companion run harry run jab harry met sejal bubble shooter voyage simple sticky notes central school havana school ducks sir round favorites live video chat rooms princess closet spring thief princess free us army combat attack قیمت آریو سایپا s300 از سال 93 تا kardam berim khodam hewlett packard 882 c lakkehbari همه چی تمومه خفاش لانه خفاشها خاصیتی کجاست می‌کنند لانه خفاش خفاش کجاست خاصیتی دارد لانه خفاش hala madrid دانستی های کنکور حرفه ای 3d نرم افزار تصویربرداری فلش آشکارساز 6مهر dusrasevak favorites ses verbirakma bizi why you believe lies حل مشکل بلوتوث و وای فای y520 u22 servoo trackingapk properagent downrange coro 4 your love adam foote jersey santa call prank volcano box v255 عوامل موفقیت jersey said cheap آیدین dota 2 triple arrow recovery p os deleted aasr orient of new mexico iron trucker jump up super jump box ski jump vr jumphobia brick jump best jump the rope workout mohammad abdolmaleki khake gham super mega runners 8 bit jump jump it 2017 genesis g80 review eagle spyder gt شرکت بازسازی ساختمان 2017 jaguar f pace car review jaguar e pace 2017 porsche macan expert review car review 2017 mazda wine vintages 2017 mazda cx 5 first drive
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.506 seconds
RSS